Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Alco Dak- & Bouwmaterialen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden van Alco Dak- & Bouwmaterialen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Indien er voor zover echter voor een of meerdere bepaalde soorten in bijlage bij deze algemene voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de algemene voorwaarden, of deze aanvullen. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 1 – Overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van 14 dagen voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden.
Artikel 2 – Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien na de datum van aanbieding ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan en voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging ondergaat, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 3 – Levertijden
 1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.
 2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper.
 3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betalingen van zaken weigeren.
Artikel 4 – Levering en risico

Indien bij transport voor risico van verkoper beschadigingen en/of gebreken die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op het daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, aflevering bon, or soortgelijk document worden aangetekend, is de verkoper daarvoor niet aansprakelijk.

 1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekeningen risico van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
 3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
 4. Indien bij transport voor risico van verkoper beschadigingen en/of gebreken die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op het daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, aflevering bon, of soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daar niet voor aansprakelijk.
 5. De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard:
  a. Bij levering aan magazijn, zodat de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
  b. Bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
 6. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat de verkoper zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebrek, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
Artikel 5 – Levering en afroep
 1. In het geval dat levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen.
 2. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de verkopers sommatie, niet overschrijden.
 3. De koper is verplicht om aan voorgenoemde sommatie gevolg te geven: bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
Artikel 6 – Hoeveelheid
 1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven.
Artikel 7 – Hoedanigheid, kwaliteit en reclames
 1. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.
 3. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan de verkoper.
 4. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verder gaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeiend uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper voor zover de zaken niet verwerkt zijn.
 6. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of andere omstandigheden, gaan nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel van herleving van zaken zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
Artikel 9 – Emballage
 1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een credit factuur gezonden.
 3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.
Artikel 10 – Retourzendingen
 1. Retourzendingen worden allen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
 2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Bij retourverzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.
Artikel 11 – Overmacht
 1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
 2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen. Niet beschikbaar zijn van: vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Het eigendom ban de door verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere, of latere, met verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
 2. Bij niet nakoming door koper van enigerlei verplichting tegenover de verkoper, is laatstgenoemde, gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
 3. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, ten einde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.
Artikel 13 – Betaling en zekerheidsstelling
 1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.
  1. De verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van 2%. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling van de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de 30e dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper.
  2. De koper, die op de 30e dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
  3. De rente, vermeld in lid 2b van dit artikel, loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.
  1. Indien verkoper geen kredietbeperkingstoeslag hanteert, is de vervaldag de 30e dag na die waarop de levering is geschied – of zulks later is – de 30e dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper.
  2. De koper, die op vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
  3. De rente vermeld in lid 3b van dit artikel, is gelijk aan de wettelijke rente en loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening.
 2. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper.
 3. In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, zoals dat geldt op het moment dat koper in verzuim komt. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de koper ook deze te vergoeden.
 4. Indien na verkopers oordeel daartoe thermen aanwezig zijn is deze te alle tijden gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreken van het stellen van hoedanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.
Artikel 14 – Afwijkende bedingingen
 1. Bedingingen afkomstig van koper, afwijkende van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldend indien zij schriftelijk door koper zijn aanvaard.
Artikel 15 – Toepasselijk recht/geschillen
 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepaling van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen de koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper. Koper heeft evenwel tot een maand nadat verkoper zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 3. In afwijking van het in het vorige bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het arbitrage instituut Bouwstoffen A.L.B.S. zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.